ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2012 2014
Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων 11.178 10.793
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ 2,28% 2,10%
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ 1,15% 1,06%
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2008-2012 2010-2014
Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις 287.802 334.992
Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ 2,21% 2,28%
Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ 1,10% 1,15%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 2008-2012 2010-2014
Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) 5,38 6,13
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ 0,93 1,01
Σχετικός δείκτης απήχησης Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 0,93 1,02