3.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Η συμβολή των φορέων στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, δηλαδή των δημοσιεύσεων που κατατάσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.4.1. Για την πενταετία 2010-2014, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και τα Δημόσια Νοσοκομεία καταγράφουν πάνω από 50 δημοσιεύσεις που ανήκουν στο 1% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Διάγραμμα 3.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων της κάθε κατηγορίας παρουσιάζεται για την πενταετία 2010 έως 2014 στο Διάγραμμα 3.4.2. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση μιας κατηγορίας φορέων προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%  η κατηγορία θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Για τις δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο (1%), επτά κατηγορίες φορέων επιτυγχάνουν τιμές που ισούντα μει ή υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα να πετυχαίνουν την καλύτερη επίδοση (2,5%).    

              

 

Διάγραμμα 3.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση