3.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Η απήχηση των δημοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.5.1* Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται για την πενταετία 2010 έως 2014 και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης ανά κατηγορία φορέων.

Στο πεδίο “Natural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,71), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,66), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,36), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς και τα Πανεπιστήμια (1,17, αντίστοιχα), και τα Δημόσια Νοσοκομεία (1,08).

Στο πεδίο «Engineering & Technology” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,35), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,19), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,12), και τα Πανεπιστήμια (1,03).

Στο πεδίο “Medical & Health Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,28), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,25), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,19), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς   (1,18), και τα Πανεπιστήμια (1,08).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,32).

Στο πεδίο “Social Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,95), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,76), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,35), και οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,04).

Στο πεδίο “Humanities” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,66), ενώ τα Πανεπιστήμια φθάνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,00).

 

Διάγραμμα 3.5.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1998-2012 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1998-2012 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.