3.6 Συνεργασίες

Για την περίοδο 2000-2014, όλες οι κατηγορίες φορέων αυξάνουν τις μεταξύ τους συνεργασίες για την παραγωγή δημοσιεύσεων, με σταθεροποιητικές ή και πτωτικές τάσεις μετά το 2012. Στα Πανεπιστήμια, ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς από 1.378 το 2000 αυξήθηκε σε 4.054 το 2014, στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ από 463 σε 1.019, και στα Δημόσια Νοσοκομεία από 374 σε 976, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.6.1).

 

Διάγραμμα 3.6.1

Μεγέθυνση

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων, περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς. Ισχυρή είναι η δικτύωση που καταγράφεται μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Νοσοκομείων, ακολουθεί η δικτύωση μεταξύ  των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ και τρίτη έρχεται η δικτύωση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ (βλ. Διάγραμμα 3.6.2).

 

Διάγραμμα 3.6.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα συνεχίζει να καταγράφει αυξητικές τάσεις. Ενδεικτικά (Διάγραμμα 3.6.3), στα Πανεπιστήμια ο αριθμός των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες από 1.454 το 2000 έφθασε τις 4.942 το 2014, και των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ από 498 σε 980, και των Δημόσιων Νοσοκομείων από 93 σε 472, αντίστοιχα.

 

Διάγραμμα 3.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο βαθμός και ο τύπος συνεργασιών διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων (Διάγραμμα 3.6.4). Για την πενταετία 2010-2014, τα Πανεπιστήμια έχουν το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορίες φορέων, ποσοστό  δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες* (28,9%), τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ το μεγαλύτερο ποσοστό σε διεθνείς συνεργασίες* (60.6%), ενώ οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς ηγούνται των δημοσιεύσεων μόνο  με ελληνικές συνεργασίες*(80,4%).

 

Διάγραμμα 3.6.4

Μεγέθυνση

 

 

Στον αριθμό αυτό προσμετρώνται δημοσιεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ελληνικών φορέων, που είτε ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο Πανεπιστημίων), είτε σε διαφορετική κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας).

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα