5. ΤEI

Ο τεχνολογικός τομέας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), την (σταθερά) τέταρτη κατηγορία ελληνικών φορέων, σε αριθμό δημοσιεύσεων.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα βιβλιομετρικά δεδομένα για 14 ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται πλέον -σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ΕΚΤ- το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης του ΤΕΙ Λαμίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας), το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (κατόπιν συγχώνευσης του ΤΕΙ Πάτρας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου), το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (πρώην ΤΕΙ Καβάλας), το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών), το ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) και το ΤΕΙ Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ΤΕΙ για την τελευταία πενταετία 2010-2014 της εξεταζόμενης περιόδου 2000-2014, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2008-2012, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.