5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014. Το 2014 οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ παρουσιάζουν διαφορετική εξέλιξη μεταξύ των ιδρυμάτων, ενώ για πρώτη φορά από το 2008 το ΤΕΙ Κρήτης ξεπερνά το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το 2014, το ΤΕΙ Αθήνας είχε 129 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Κρήτης 103 (από 78 το 2013) και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 89 (από 101 το 2013). Ακολουθούν το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (64 δημοσιεύσεις το 2014, στην τέταρτη θέση από το 2010), το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (49 δημοσιεύσεις) και τα ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Θεσσαλίας (46 δημοσιεύσεις) (Διάγραμμα 5.1.1).

 

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.2 παρουσιάζεται για κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2000=100) για την περίοδο 2000-2014.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» την πενταετία 2010-2014, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθήνας έχει 630 δημοσιεύεις και μερίδιο 20,1% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 482 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,4%, το ΤΕΙ Κρήτης 399 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,7%, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 317 δημοσιεύσεις και μερίδιο 10,1%, το ΤΕΙ Πειραιά 259 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,3%, το ΤΕΙ Θεσσαλίας 243 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,8%, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 241 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,7%, το ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας-Θράκης 175 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,6% και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 167 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,3%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση