7. Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για την κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται εννέα φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία και έχουν ερευνητικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα:  Ακαδημία Αθηνών (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών), Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και αναφέρονται ως ένας φορέας οι φορείς με ερευνητικές δραστηριότητες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φορείς ΥΠΠΟ) και οι φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (Φορείς ΥΠΥΓ).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ερευνητικών αυτών φορέων για την τελευταία πενταετία 2010-2014 της εξεταζόμενης περιόδου 2000-2014, καθώς και στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2008-2012, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ. 

 

 

 

 

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) .

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιλαμβάνει το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας / ΕΘΙΑΓΕ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών / ΙΓΜΕΜ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών / ΙΤΣΑΚ. 

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.