7.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 7.3.1 παρουσιάζεται, ανά Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα* και για την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 

Την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,63 και οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,34. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν επίσης οι δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (με σχετικό δείκτη απήχησης 1,17), οι δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (1,13), καθώς και οι δημοσιεύσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,10). 

 

Διάγραμμα 7.3.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.