7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών ακολουθεί γενικά ανοδική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2007, ενώ μειώνεται μεταξύ 2013 και 2014 για να φτάσει το 2014 στις 239 δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέρχεται από τους υπόλοιπους φορείς παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 2014  ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 103 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας έχουν συνολικά 58 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 45 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 22, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 16 δημοσιεύσεις, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 14 δημοσιεύσεις, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 12 δημοσιεύσεις, το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) 11 δημοσιεύσεις, και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 8 δημοσιεύσεις και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 6 δημοσιεύσεις. 

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2000=100) για την περίοδο 2000-2014. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τους Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και για εκείνους του Υπουργείου Υγείας, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε δύο διακριτές κατηγορίες.    

 

Διάγραμμα 7.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων την τελευταία πενταετία 2010-2014: η Ακαδημία Αθηνών 1.150 δημοσιεύσεις, το ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 573, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 250, το Μπενάκειο 157, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 99, το ΜΑΙΧ 91, ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 68, το ΕΚΒΑΑ 60, ο ΟΑΣΠ 47, το ΚΑΠΕ 39 και το ΚΕΠΕ 33.

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση