7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους στο κεφάλαιο αυτό Ερευνητικούς Φορείς στο Διάγραμμα 7.2.1. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονται κοντά στο 80%. Την πενταετία 2010-2014, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 71,1%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (79,7%), του ΜΑΙΧ (74,7%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (73,6%) και του ΕΚΒΑΑ (71,7%).
 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών των υπό εξέταση  Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014. Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ανοδική τάση εμφανίζουν και οι αναφορές των δημοσιεύσεων του ΔΗΜΗΤΡΑ και των Φορέων του Υπουργείου Υγείας. 

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2010-2014, παρουσιάζεται για κάθε έναν από τους συγκεκριμένους ερευνητικούς φορείς στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 10.786 αναφορές, το ΔΗΜΗΤΡΑ 2.621, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 1.575, το Μπενάκειο 621, το ΜΑΙΧ 478, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 382, το ΕΚΒΑΑ 258, το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 239, το ΚΑΠΕ 162, ο ΟΑΣΠ 143 και το ΚΕΠΕ 50.

 

Διάγραμμα 7.2.3

Μεγέθυνση