7.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 7.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς την πενταετία 2010-2014 και είχαν υψηλή απήχηση συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός αφορά τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται 16 δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών, 8 του ΔΗΜΗΤΡΑ, 3 των Φορέων του Υπουργείου Υγείας και των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, 2 του ΜΑΙΧ και 1 του Μπενάκειου, του ΟΑΣΠ,  και του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Το Διάγραμμα 7.4.1 απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2010-2014, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του κάθε εξεταζόμενου φορέα. Η ποσοστιαία αυτή κατανομή συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Η Ακαδημία Αθηνών υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το ΔΗΜΗΤΡΑ και οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%, το ΚΑΠΕ στις κατηγορίες 5%, 10%, 25% και 50%, και οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%.

 

Διάγραμμα 7.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση