5.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 5.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014. Υψηλά ποσοστά, με σχετική σταθερότητα στη διάρκεια της περιόδου, διατηρούν τα ΤΕΙ Ηπείρου, Πειραιά, Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Την πενταετία 2010-2014, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 71,1%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (77,1%). 

 

Διάγραμμα 5.2.1

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014, ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ αυξάνεται (Διάγραμμα 5.2.2). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Ελλάδας, Πειραιά και Στερεάς Ελλάδας.

 

Διάγραμμα 5.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στο συνολικό αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας «ΤΕΙ», παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.2.3. Το υψηλότερο μερίδιο καταλαμβάνει το ΤΕΙ Αθήνας με 1.834 αναφορές (17,4% των αναφορών όλων των ΤΕΙ), και ακολουθούν τα ΤΕΙ Κρήτης (16,8% και 1.766 αναφορές), Θεσσαλονίκης (12,7% και 1.340 αναφορές), Δυτικής Ελλάδας (11,2% και 1.175 αναφορές) και Πειραιά (11,1% και 1.173 αναφορές). Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 5.2.3

Μεγέθυνση