5.6 Συνεργασίες

Στο Διάγραμμα 5.6.1. παρουσιάζεται το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες*, την πενταετία 2010-2014.

Στα ΤΕΙ οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι σαφώς περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Σε όλα τα ΤΕΙ το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 62,3% (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (87%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών κυμαίνονται από 13% (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) μέχρι 48,6% (ΤΕΙ Κρήτης). Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζει το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (27,4%).

Αντίστοιχα, τα διαγράμματα 5.6.2 και 5.6.3 παρουσιάζουν ανά ίδρυμα, τον αριθμό των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ με συνεργασίες εντός χώρας και με διεθνείς συνεργασίες, για την περίοδο 2000-2014. 

 

Διάγραμμα 5.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα