3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακολουθούν (κατά σειρά πλήθους δημοσιεύσεων) τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Επιχειρήσεις, τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα, οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα (βλ. Διάγραμμα 3.1.1), σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2000-2014 ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια. Για το 2014 τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 9.568 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντικατοπτρίζει μια σταθερότητα μετά το 2011 (2011: 9.509, 2012: 9.724, 2013: 9.663). Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, τα οποία επίσης εμφανίζουν σχετική σταθερότητα στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μετά το 2011 (2011: 1.590, 2012:1.585, 2013: 1.574, 2014: 1.594).

Η τρίτη κατηγορία φορέων προέρχεται από τον τομέα της υγείας, και είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία για το 2014 έχουν 1.221 δημοσιεύσεις, καταγράφοντας μια μικρή μείωση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μετά το 2011. Τα ΤΕΙ σημειώνουν μία μικρή μείωση ύστερα από το υψηλότερο σημείο της δεκαετίας (2013), καταγράφοντας 625 δημοσιεύσεις για το 2014. Ακολουθεί η κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Για το 2014, οι φορείς της κατηγορίας αυτής συνεισφέρουν στην παραγωγή 533 δημοσιεύσεων. Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τους φορείς που ανήκουν στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι για το 2014 καταγράφουν 391  δημοσιεύσεις. Ακολουθούν στην κατάταξη οι Επιχειρήσεις με 218 δημοσιεύσεις για το 2014. Έπονται τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (148), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (108), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (77).

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.1.2. παραθέτει τον Δείκτη Αριθμού Δημοσιεύσεων (με έτος βάσης το 2000) για τις δέκα κατηγορίες φορέων και το σύνολο των δημοσιεύσεων κατ’ έτος. Αν και καταγράφεται μια γενική αυξητική τάση για την περίοδο μέχρι το 2014 για το σύνολο των φορέων, αυτή η αύξηση τα τελευταία χρόνια (2012 και μετά) δείχνει να μετριάζεται, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις αντιστροφής, όπως τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς, και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας.

 

Διάγραμμα 3.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2010-2014, η συμμετοχή των δέκα κατηγοριών φορέων στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Πρώτη κατηγορία είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 83,5% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (13,8%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (11,2%), τα ΤΕΙ (5,5%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (4,5%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (3,5%), οι Επιχειρήσεις (2,0%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,2%), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,1%), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (0,8%).

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση

 

 

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία (Παράρτημα Ι), όταν σε μία δημοσίευση συμμετέχουν περισσότερες από μία κατηγορίες φορέων, κάθε κατηγορία χρεώνεται από μία δημοσίευση (whole counting). Το μερίδιο (%) σε δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας υπολογίζεται επί του πραγματικού συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.3) και υποδηλώνει τη “συμμετοχή” κάθε κατηγορίας στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων π.χ. στο 82,5% των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφεται συμμετοχή Πανεπιστημίων.