4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2014 2.967 και 2.156 δημοσιεύσεις, αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις για το 2014, το Πανεπιστήμιο Πατρών (1.032 δημοσιεύσεις) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1.002 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμια Κρήτης (919 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (817 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (583 δημοσιεύσεις) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (526 δημοσιεύσεις). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν λιγότερες από 290 δημοσιεύσεις για το 2014.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται σε όλη την περίοδο και για όλα τα Πανεπιστήμια. Μετά το 2011 πολλά δείχνουν μια σταθερότητα, με ενδιάμεσες αυξητικές ή πτωτικές διακυμάνσεις (Διάγραμμα 4.1.1).

 

Διάγραμμα 4.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο Δείκτης Αριθμού Δημοσιεύσεων για κάθε Πανεπιστήμιο για την περίοδο 2000-2014.

 

Διάγραμμα 4.1.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.3 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2010-2014. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 14.415 δημοσιεύσεις συμμετέχει στο 30,2% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 10.357 δημοσιεύσεις στο 21,7%, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.185 δημοσιεύσεις στο 10,9% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 4.408 δημοσιεύσεις στο 10,1%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 4.1.3

Μεγέθυνση