4.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 4.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια διαχρονικά, ενώ για την πενταετία 2010-2014, οι δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από το Χαροκόπειο (77%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (76,9%). Για την ίδια περίοδο, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με τον ελληνικό μέσο όρο αναφορών (71,1%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (74,8%), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (72,8%), και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (71,1%).

 

Διάγραμμα 4.2.1

Μεγέθυνση

 

Διαχρονική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.2.2. Για την πενταετία 2010-2014, οι περισσότερες αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 108.276 και 60.327, αντίστοιχα. Για την ίδια πενταετία, ακολουθούν με πάνω από 10.000 αναφορές, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια επιτυγχάνουν αναφορές κάτω από 10.000.    

 

Διάγραμμα 4.2.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.2.3, παρουσιάζεται η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2010-2014. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 108.276 αναφορές έχει μερίδιο 38,3%, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 60.327 αναφορές και μερίδιο 21.3%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 36.350 αναφορές και μερίδιο 12,8%, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 33.204 αναφορές και μερίδιο 11,7%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 4.2.3

Μεγέθυνση