4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 4.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2010-2014, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία.* Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 4.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαεννιά Πανεπιστήμια. Δέκα Πανεπιστήμια έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,77) καταγράφει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (2,00), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,72), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,68), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,49), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,43), του Πανεπιστήμιου Κρήτης (1,32), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,25), του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (1,22), και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,06).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαοκτώ Πανεπιστήμια, οκτώ από τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,55, αντίστοιχα). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,34), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,12), του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1,11, αντίστοιχα), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,06), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,04). Απήχηση ίση με τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (1,00).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δώδεκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,31). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,33), του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,32), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,23), του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1,07, αντίστοιχα), και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1,03).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων παράγουν δέκα Πανεπιστήμια. Τις υψηλότερες σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο επιδόσεις επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,47). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,43), του Πανεπιστημίου Πατρών (1,32), του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1,21) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,20).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαεννέα Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,44). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,19), και του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,01).

Στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από τέσσερα Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,14. Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,13), και του Πανεπιστημίου Πατρών (1,10). 

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτη