6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Το 2014 καταγράφονται 480 δημοσιεύσεις από το ΙΤΕ και 430 από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ (την περίοδο 2011-2013 ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ είχε περισσότερες δημοσιεύσεις από το ΙΤΕ), ενώ με σημαντική διαφορά ακολουθούν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με 185 δημοσιεύσεις, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με 170, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) με 134, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με 124. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν λιγότερες από 50 δημοσιεύσεις  (Διάγραμμα 6.1.1).

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014, αυτός εμφανίζει συνολική μια αυξητική τάση για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, αν και σημειώνονται επιμέρους διακυμάνσεις σε ορισμένα ιδρύματα, σε διαφορετικά έτη.

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2000=100) για την περίοδο 2000-2014.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει 2.384 δημοσιεύσεις και μερίδιο 30,2%, το ΙΤΕ 2.294 δημοσιεύσεις και μερίδιο 29,1% και ακολουθούν το ΕΚΕΤΑ με 906 δημοσιεύσεις και μερίδιο 11,5%, το ΕΛΚΕΘΕ με 732 δημοσιεύσεις και μερίδιο 9,3%, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με 622 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,9% και το Εθνικό Αστεροσκοπείο με 575 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,3%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 3%.

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση