6.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 6.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ερευνητικό Κέντρο και για την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σχετικός δείκτης απήχησης αφορά τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος και υπολογίζεται κατόπιν “κανονικοποίησης” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει σχετικά μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΑΘΗΝΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,86, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με 1,76, οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,52, οι επίσης σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ (1,44), οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,36), οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ (1,18), οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΤΑ (1,11), οι δημοσιεύσεις του ΕΑΑ (1,08), οι δημοσιεύσεις της ΕΕΑΕ (1,04) και οι δημοσιεύσεις του ΕΙΕ (0,88).

 

Διάγραμμα 6.3.1

Μεγέθυνση