6.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 6.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2010-2014, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ σε τέσσερα κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Ερευνητικού Κέντρου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Ερευνητικού Κέντρου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 6.5.1 και 6.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 6.5.1 παρουσιάζονται για τέσσερα κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται βρίσκεται πολύ κοντά ή υπερβαίνει τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δέκα Ερευνητικά Κέντρα. Οι δημοσιεύσεις τους έχουν υψηλή απήχηση με σχετικούς δείκτες απήχησης που κυμαίνονται από 0,80 έως 1,99. Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις του ΑΘΗΝΑ έχουν σχετικό δείκτη απήχηση 1,99, του ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1,95, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1,76, του ΕΛΚΕΘΕ 1,36, του ΙΤΕ 1,21, του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ 1,19, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 1,04, του ΕΚΕΤΑ 0,89, του ΕΙΕ 0,82 και της ΕΕΑΕ 0,80.

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται οκτώ Ερευνητικά Κέντρα. Καλύτερες επιδόσεις από τον παγκόσµιο µέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις έξι Ερευνητικών Κέντρων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του ΑΘΗΝΑ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,70), της ΕΕΑΕ (1,45), του ΕΚΕΤΑ (1,26), του ΙΤΕ (1,11), του Εθνικού Αστεροσκοπείου (1,07) και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,07). 

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν επτά Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία και εμφανίζουν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο: ΠΑΣΤΕΡ (1,62), ΕΚΕΤΑ (1,37), ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,26), ΕΛΚΕΘΕ (1,23), ΕΙΕ (1,19), ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,16) και ΙΤΕ (1,11).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφει µόνο το ΕΛΚΕΘΕ το οποίο επιτυγχάνει 1,33 σχετικό δείκτη απήχησης.

Στα επιστημονικά πεδία “Social Sciences” και “Humanities” δεν καταγράφεται συστηματικός αριθµός δημοσιεύσεων που να επιτρέπει την αποτύπωση των σχετικών δεικτών απήχησης. 

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 6.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ έχουν υψηλές επιδόσεις (άνω του 1) ενώ τα Διαγράμματα 6.5.3, 6.5.4 και 6.5.5 παρουσιάζουν για κάθε Ερευνητικό Κέντρο την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την πενταετία 2010-2014.

 

Διάγραμμα 6.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.