6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ που λαμβάνουν αναφορές έχει αυξητικούς ρυθμούς σε όλη της διάρκεια της περιόδου 2000-2014 και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 71,1% για σχεδόν όλα τα ιδρύματα. Την τελευταία πενταετία 2010-2014 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 61,5% έως 87,7% (Διάγραµµα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Αύξηση παρατηρείται και στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (Διάγραμμα 6.2.2.). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ακολουθεί το ΙΤΕ που σημειώνει μια ελαφρά κάμψη, ενώ ακολουθούν με σημαντική διαφορά το ΕΚΕΤΑ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΑΑ, το ΕΙΕ, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, το ΠΑΣΤΕΡ, το ΑΘΗΝΑ και η ΕΕΑΕ.

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2010-2014, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις αναφορές της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ». Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει την περίοδο 2010-2014 21.672 αναφορές και μερίδιο 34%, το ΙΤΕ έχει 20.029 αναφορές και μερίδιο 31,4%, το ΕΚΕΤΑ 5.244 αναφορές και μερίδιο 8,2%, το ΕΛΚΕΘΕ 4.500 αναφορές και μερίδιο 7,1%, το ΕΑΑ 4.303 αναφορές και μερίδιο 6,8%, και το ΕΙΕ 3.866 αναφορές και μερίδιο 6,1%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

Μεγέθυνση