8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Δημόσιων Νοσοκομείων το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών παράγει πλέον τις περισσότερες δημοσιεύσεις την περίοδο μετά το 2011 (Διάγραμμα 8.1.1)*.

 

Διάγραμμα 8.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά -για δεκατέσσερα Νοσοκομεία- ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2000=100) για την περίοδο 2000-2014.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3 παρουσιάζει τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας Δημόσια Νοσοκομεία για την πενταετία 2010-2014. Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών έχει 770 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,1%, το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ έχει 631 δημοσιεύσεις και μερίδιο 9,9%, το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 629 δημοσιεύσεις (μερίδιο επίσης 9,9%), ενώ ακολουθούν τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 445 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7% και το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ με 344 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,4%. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.

 

Διάγραμμα 8.1.3

Μεγέθυνση

 

Για την παράθεση των στοιχείων που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις φορέων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο χώρο της Υγείας.