8.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 8.3.1 παρουσιάζεται, για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα νοσοκομεία για την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 

Την  υψηλότερη  απήχηση  έχουν  οι  δημοσιεύσεις  του  νοσοκομείου  ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 2,34. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις από το ΣΩΤΗΡΙΑ (1,30), το ΛΑΙΚΟ (1,17), το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης (1,08), ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (1,05), το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,01) και το νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,01).

 

Διάγραμμα 8.3.1

Μεγέθυνση