9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (42 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών (40 δημοσιεύσεις), η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (34 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ (28 δημοσιεύσεις) και το θεραπευτήριο METROPOLITAN (22 δημοσιεύσεις).

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά -για κάθε Ιδιωτικό Φορέα Υγείας- ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2000=100) για την περίοδο 2000-2014.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους οκτώ εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2010-2014. Το ΥΓΕΙΑ έχει 287 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,5%, το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχει 243 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,2%, το ΑΙΒΕ 164 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,3%, ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 145 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,3%, το METROPOLITAN 115 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,8%, ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 113 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,7%, ο Όμιλος ΙΑΣΩ 108 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,4% και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 103 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,2%.

  

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση