9.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 9.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ιδιωτικό Φορέα Υγείας* και για την πενταετία 2010-2014, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 

Οι δημοσιεύσεις του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (3,23), του ΑΙΒΕ (1,94), του METROPOLITAN (1,75), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (1,47) και του ΥΓΕΙΑ (1,26) έχουν σχετικό δείκτη απήχησης που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

Διάγραμμα 9.3.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.