9.6 Συνεργασίες

Την πενταετία 2010-2014, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για τους εξεταζόμενους φορείς στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 9.6.1.

Οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας έχουν υψηλά ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες. Το υψηλότερο ποσοστό διεθνών συνεργασιών καταγράφεται στο ΑΙΒΕ (97%) και το υψηλότερο ποσοστό με ελληνικές συνεργασίες στο ΙΑΣΩ (92,6%). Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2000-2014 παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας στα Διαγράμματα 9.6.2 και 9.6.3.

 

Διάγραμμα 9.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα