9.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 9.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας την πενταετία 2010-2014 και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, στο 5%, στο 10%, στο 25% και στο 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν την πενταετία 2010-2014 7 δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ, 5 δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και του ΥΓΕΙΑ, 3 του METROPOLITAN, 2 του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών και 1 του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Το ίδιο Διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2010-2014, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων του κάθε εξεταζόμενου Ιδιωτικού Φορέα Υγείας.

 

Διάγραμμα 9.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση