9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές, για τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας. Την πενταετία 2010-2014, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 71,1%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (90,5%), του ΑΙΒΕ (85,4%), του METROPOLITAN (82,6%) και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (71,8%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 2000-2014.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2010-2014, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχουν το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 3.160 αναφορές και μερίδιο 22,1%, το ΑΙΒΕ με 2.189 αναφορές και μερίδιο 15,3% και το ΥΓΕΙΑ με 1.593 αναφορές και μερίδιο 11,2%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

Μεγέθυνση