2.2 Αριθμός αναφορών

Στο Διάγραμμα 2.2.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 2000-2014. Την τελευταία πενταετία 2010-2014, οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 334.992 αναφορές. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί, αυξημένος κατά 6% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη πενταετία 2009-2013.

 

Διάγραμμα 2.2.1

Μεγέθυνση

 

Σε διεθνές επίπεδο, στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ, ο αριθμός αναφορών που λαμβάνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2000-2014. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της χώρας σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.2.2) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, αν και για τις πιο πρόφατες πενταετίες ο συντελεστής μεταβολής έχει ελαφρώς μειωθεί. Παράλληλα, το μερίδιο της χώρας στον αριθμό αναφορών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ καταγράφει διαχρονική αύξηση (Διάγραμμα 2.2.3). Την πενταετία 2010-2014, το μερίδιο αναφορών των ελληνικών δημοσιεύσεων στην ΕΕ είναι 2,28% και στον ΟΟΣΑ 1,15%.

 

Διάγραμμα 2.2.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.2.3

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited publications) συνδέεται με την πρωτοτυπία, την ποιότητα του ερευνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα των επιστημόνων συγγραφέων. Με συνεχή ανοδική πορεία σε όλη της διάρκεια της δεκαπενταετίας 2000-2014 το ποσοστό αυτό για τις ελληνικές δημοσιεύσεις την πιο πρόσφατη πενταετία (2010-2014) διαμορφώνεται στο 71,1% ποσοστό πάνω από το ποσοστό της ΕΕ (69,7%) και του ΟΟΣΑ (69,5%) (Διάγραμμα 2.2.4).  

 

Διάγραμμα 2.2.4

Μεγέθυνση