2.6 Συνεργασίες

Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης συντελείται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσα από επιστημονικά δίκτυα και συνεργασίες μεταξύ των μελών της ερευνητικής κοινότητας, ερευνητών και φορέων, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, η δικτύωση των επιστημόνων συγγραφέων αυξάνει την αναγνωρισιμότητά τους, τον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν και τελικά την απήχησή τους στη διεθνή κοινότητα.

 

Η εικόνα για τις συνεργασίες στις ελληνικές δημοσιεύσεις* και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 2000-2014 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.6.1. Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται χωρίς συνεργασίες, από μόνο ένα ελληνικό φορέα, μειώνεται διαρκώς και διαμορφώνεται στο 25,4% για το 2014. Κατά συνέπεια, το 2014 το 74,6% των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι προϊόν ερευνητικών συνεργασιών, είτε μεταξύ ελληνικών ή είτε μεταξύ ελληνικών και ξένων φορέων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2000 ήταν 59,8%.

 

Μετά το 2008, καταγράφεται αύξηση στις συνεργασίες με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, όπου από 38,2% έχει ανέλθει για το 2014 στο 53,4%, ενώ οι συνεργασίες μεταξύ ελληνικών φορέων δεν μεταβάλλονται σημαντικά.

 

Διάγραμμα 2.6.1

Μεγέθυνση

 

Την δεκαπενταετία 2000-2014 οι Έλληνες επιστήμονες συνεργάσθηκαν με επιστήμονες από 174 χώρες σε όλο τον κόσμο, που παρουσιάζονται στο χάρτη του Διαγράμματος 2.6.2. Ο μεγαλύτερος αριθμός συνεργασιών καταγράφεται με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

 

Διάγραμμα 2.6.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 2.6.3 παρουσιάζεται ανά έτος για τη διάρκεια της περιόδου 2000-2014 η εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται με ελληνικές,* με διεθνείς* και χωρίς συνεργασίες*. Αναλύοντας τον σχετικό δείκτη απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων την πενταετία 2010-2014, ένα γενικό γνώρισμα αφορά ότι ο δείκτης συναρτάται θετικά με την ύπαρξη ή μη συνεργασίας. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη απήχησης σε όλα τα επιστημονικά πεδία αφορούν δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει μέσω διεθνών συνεργασιών, ακολουθούν όσες είναι αποτέλεσμα ελληνικής συνεργασίας, και τελευταίες είναι οι δημοσιεύσεις που παρήχθησαν χωρίς συνεργασία. Συγκρίνοντας τους δείκτες απήχησης της πενταετίας 2010-2014 σε σχέση με την πενταετία 2008-2012 που παρουσιάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ, οι σχετικοί δείκτες απήχησης στις δημοσιεύσεις με συνεργασίες, είτε διεθνείς είτε ελληνικές, είναι αυξημένοι ενώ αντίθετα οι δείκτες των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες μειώνονται. Στο Διάγραμμα 2.6.4 παρουσιάζονται οι σχετικοί δείκτες απήχησης για τις ελληνικές, διεθνείς, και άνευ συνεργασίας δημοσιεύσεις ανά επιστημονικό πεδίο για την πενταετία 2010-2014.

 

Διάγραμμα 2.6.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.6.4

Μεγέθυνση

 

[n1] Knowledge, networks and nations, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

[n2]OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

Για τη μέτρηση του αριθμού των συνεργασιών ακολουθείται, όπως και στην υπόλοιπη μελέτη, η τεχνική whole counting: έτσι εάν μια δημοσίευση πραγματοποιείται με τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς ή Ελλήνων ερευνητών με ερευνητές από δύο χώρες, η δημοσίευση προσμετράται ως μία εθνική ή αντίστοιχα μία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, αποδίδεται όμως και ως μία εθνική ή μία διεθνής συνεργασία σε κάθε φορέα ή κάθε χώρα.

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα